Công tác vệ sinh phòng chống bệnh dịch của trường mẫu giáo số 5 tại 2 điểm học tạm nhà văn hóa số 2 và số 7 phường Ngọc Hà